Gå til indhold

Udlandsdanskeres valgret

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Læs mere her om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Hvem kan optages på valglisten, uanset at de opholder sig i udlandet?

Det kan personer, der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper (selv om opholdet forventes at vare over 2 år):

 • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
 • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
 • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
 • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
 • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Hvem kan optages på valglisten uanset, at de opholder sig på Færøerne eller i Grønland?

Det kan personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, og som agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper (selv om opholdet forventes at vare over 2 år):

 • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste på Færøerne eller i Grønland.
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
 • Personer der opholder sig på Færøerne eller i Grønland som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland af en dansk hjælpeorganisation
 • Personer der opholder sig på Færøerne eller i Grønland i uddannelsesøjemed.
 • Personer der opholder sig på Færøerne eller i Grønland af helbredsmæssige grunde.
 • Personer der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, og som i henseende til tilknytningen til Danmark må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Du skal søge om at komme på valglisten

Hvis du er registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland og tilhører en af de nævnte persongrupper, skal du søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark.

Dette kan du gøre hos din kommune i forbindelse med, at du anmelder udrejse til udlandet eller flytning til Grønland.

Hvornår skal jeg søge?

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god tid inden næste valg.

Hvor længe er jeg optaget på valglisten?

Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen som udgangspunkt i 2 år. Du vil få et brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at få optagelsen forlænget efter udløbet af de 2 år.

Hvilke valg kan jeg stemme til?

Opholder du dig i udlandet, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Det vil give dig ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Opholder du dig på Færøerne eller i Grønland, kan du søge om at blive optaget på en særlig valgliste. Det vil give dig ret til at deltage i folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne eller i Grønland (forudsat du ikke er umyndig), og valg til Europa-Parlamentet. Du kan stemme til folketingsvalget på Færøerne eller i Grønland på de kandidater, der stiller op der. Endelig vil du få ret til at deltage i lokale valg på Færøerne og i Grønland, men ikke kommunale og regionale valg i Danmark.

Er du umyndig og opholder dig i et land uden for riget, der ikke er medlem af den Europæiske Union (et tredjeland), se nedenfor.

Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Din stemme tælles dog kun med, hvis du er optaget på valglisten eller bliver optaget på valglisten inden for lovens frister. Til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland, kan du også brevstemme på Færøerne og i Grønland.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Særligt om danskere, der bor i et af de øvrige EU-lande

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, som uanset ophold i udlandet anses for at have bevaret deres bopæl i landet, og som er gennemgået ovenfor.

Du kan tidligst søge om at blive optaget på den særlige valgliste til Europa-Parlamentsvalg 6 måneder før det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Du skal have indsendt din ansøgning senest 5 uger før valget. Den konkrete dato fastsættes forud for hvert valg. Du kan få nærmere oplysninger herom ved at rette henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller en dansk ambassade eller konsulat.